O LAS MDD 2027 P. P.

 

Predstavitev LAS MISLINJSKE IN DRAVSKE DOLINE 2027 - LAS MDD 2027 P. P. 


Lokalna akcijska skupina (LAS) je lokalno partnerstvo, ki deluje z namenom priprave in izvajanja Strategije lokalnega razvoja (SLR), uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja po načelu »od spodaj navzgor« v skladu s 25. b členom zakona, ki ureja kmetijstvo, in z 32. in 33. členom Uredbe 2021/1060/EU. Strategija lokalnega razvoja je strategija, odobrena na podlagi uredbe, ki določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in potrditev SLR na podlagi pristopa LEADER/CLLD.

LEADER pomeni lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) v skladu z Uredbo 2021/2115/EU, ki se izvaja na podlagi intervencije LEADER, SN 2023-2027. CLLD pomeni lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki ga podpira Evropski sklad za regionalni razvoj iz Uredbe 2021/1060/EU, ki se v programskem obdobju 2021–2027 izvaja kot skupni pristop LEADER/CLLD v okviru EKSRP in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Lokalna akcijska skupina (LAS) Mislinjske in Dravske doline 2027 zajema šest občin na Koroškem: Mestno občino Slovenj Gradec, občine Mislinja, Dravograd, Muta, Vuzenica in Ribnica na Pohorju. Območje se nahaja v osrednjem delu Koroške statistične regije v severno-severovzhodnem delu Republike Slovenije. Geografsko je zaokroženo območje, ki se nahaja v alpskem sredogorju in meji na sosednjo Republiko Avstrijo na severu, na Mežiško dolino Koroške statistične regije (LAS MD) na zahodu, na LAS Kozjak - Pohorje na vzhodu in na Savinjsko statistično regijo na jugu. Območje LAS MDD 2027 predstavlja teritorialno enoto, ki obsega Mislinjsko in Dravsko dolino ter zahodni del Pohorja. Za to območje so značilni skupni socialni in ekonomski odnosi, ne glede na geografske ali zgodovinske posebnosti.

LAS MDD 2027 je pogodbeno partnerstvo katerega vodilni partner je Mestna občina Slovenj Gradec. Z imenovanjem Mestne občine Slovenj Gradec za vodilnega partnerja je zagotovljeno, da bo imela LAS MDD 2027 učinkovito vodstvo, ki bo usmerjalo izvajanje strategije lokalnega razvoja. Mestna občina Slovenj Gradec bo prevzela odgovornost za koordinacijo aktivnosti, usklajevanje projektov ter zagotavljanje pravilne porabe finančnih sredstev v skladu s cilji in usmeritvami strategije lokalnega razvoja.

Povezava do spletne strani vodilnega partnerja: Mestna občina Slovenj Gradec

Strategija lokalnega razvoja LAS MDD 2027 (v nadaljevanju SLR LAS MDD 2027) predstavlja razvojno pot lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine Mislinjske in Dravske doline 2027, ki temelji na pristopu LEADER/CLLD. Pri pripravi strategije se je uporabil princip pristopa od spodaj navzgor, kjer so lokalni akterji ter lokalne skupnosti opredelili svojo razvojno pot v skladu s potrebami in pričakovanji.

Več o pristopu LEADER/CLLD, SKP 2023-2027 in PEKP 2021-2027: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželjaSkupna kmetijska politika, Evropska sredstva.

 

Območje LAS MDD 2027

Območje LAS MDD 2027