Organi LAS MDD 2027 P. P.

Organi LAS MDD 2027 p. p.

Organi LAS MDD 2027 p. p. so: Skupščina, Upravni odbor, Predsednica oz. Predsednik (v nadaljevanju Predsednik), Podpredsednica oz. Podpredsednik (v nadaljevanju Podpredsednik) Nadzorni odbor in Ocenjevalna komisija.

V LAS MDD 2027 p. p. lahko kadarkoli pristopijo novi člani iz javnega in gospodarskega sektorja ter civilne družbe.

PRISTOPNA IZJAVA

OBRAZEC ČLANSTVO V LAS MDD 2027

POGODBA O USTANOVITVI


1. SKUPŠČINA LAS MDD 2027 p. p.

Skupščina LAS MDD 2027 je najvišji organ in sestavljajo jo vsi člani LAS MDD 2027. Le teh je trenutno 36.

Skupščina LAS MDD 2027 ima naslednje naloge

Na predlog Upravnega odbora potrdi letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS. Na predlog Upravnega odbora potrdi letni načrt aktivnosti. Na predlog Upravnega odbora odloča o spremembi ustanovitvene pogodbe, sprejema splošne akte LAS in njihove spremembe ter sodeluje pri pripravi strategije lokalnega razvoja in jo potrdi na predlog Upravnega odbora. Na predlog Upravnega odbora potrdi spremembe Strategije lokalnega razvoja. Izmed članov LAS izvoli Predsednika, Podpredsednika ter člane Upravnega odbora in Nadzornega odbora. Če ti delujejo v nasprotju s to pogodbo, splošnimi akti LAS, sklepi organov LAS ali v nasprotju z nameni in interesi LAS, lahko razreši člana Upravnega odbora, če se ta v obdobju dveh let ne udeleži več kot polovice sej Upravnega odbora. Dokončno odloča o izključitvi člana v LAS-u. Na predlog Upravnega odbora potrdi vodilnega partnerja, daje Upravnemu odboru in Predsedniku navodila za delo, odloča o uvedbi in višini članarine. Dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe drugih organov, ki jih prizadeti lahko vloži v 15 dneh od vročitve sklepa oziroma od kar je izvedel ali bi za sklep organa. Dokončno odloča o obstoju nasprotja interesov iz točke 8.5 Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Mislinjske in Dravske dolin 2027. Odloča o drugih zadevah določenih s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi in o najpomembnejših zadevah za LAS.

2. UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je organ odločanja in upravljanja ter najvišji izvršilni organ LAS, vodi ga Predsednik, ki je po funkciji Predsednik LAS. 

Upravni odbor LAS šteje 18 članov, od katerih je:

 • 6 predstavnikov javnega sektorja (občine, krajevne skupnosti, javni zavodi, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava),
 • 6 predstavnikov gospodarskega sektorja (gospodarske družbe, osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, kmetje, ki opravljajo tržno dejavnost (osnovno ali dopolnilno dejavnost na kmetiji), druge pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene za ustvarjanje ali delitev dobička),
 • 6 predstavnikov zasebnega sektorja (društva, zasebni zavodi, ustanove in druge nevladne organizacije oziroma pravne osebe zasebnega prava, ki niso ustanovljene za namene ustvarjanja dobička ali opravljanja pridobitne dejavnosti in ki presežka prihodkov ne delijo, kmetje, ki ne opravljajo dejavnosti na trgu, posamezniki).

Pri sestavi članov Upravnega odbora se poskuša upoštevati enakomerna teritorialna zastopanost in spolna uravnoteženost članov. Predsednik se upošteva v seštevek predstavnikov sektorja, ki mu pripada.

Upravni odbor ima naslednje naloge in pristojnosti: skrbi za učinkovito delovanje LAS, njeno plačilno sposobnost in usklajenost postopkov LAS z veljavno zakonodajo, kar zajema tudi ugotavljanje in preprečevanje tveganj, ki ogrožajo delovanje LAS. Daje Predsedniku navodila za delovanje, skrbi za izvajanje sklepov Skupščine, se glede svojih odločitvah lahko posvetuje z drugimi člani LAS, se seznani z izstopom člana, odloča o izključitvi člana, sprejme predlog Strategije lokalnega razvoja ter njene spremembe in jih da v potrditev Skupščini. Sprejme letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS, ki ju pripravi vodilni partner, in ju da v potrditev Skupščini. Sprejme letni načrt aktivnosti LAS in ga po prejemu soglasja Nadzornega odbora da v potrditev Skupščini. Sprejme odločitve, potrebne za izvajanje Strategije lokalnega razvoja, kar zajema tudi vzpostavitev sistema njenega spremljanja in vrednotenja. Pripravi splošni akt LAS, v katerem opredeli postopek izvedbe javnih pozivov LAS, pregleden, neodvisen in odprt način izbire predlogov projektov za financiranje in nepristranska merila za izbor projektov, in ga da v potrditev Skupščini. Imenuje člane in nadomestne člane Ocenjevalne komisije. Se seznani s poročilom Ocenjevalne komisije in preveri pravilnost postopka ocenjevanja. Na podlagi poročila Ocenjevalne komisije izda sklep o financiranju posameznega projekta. Če upravni odbor ugotovi, da je poročilo Ocenjevalne komisije pomanjkljivo ali nepravilno, mora Ocenjevalno komisijo pozvati, da poročilo dopolni oziroma ponovno izvede ocenjevanje. Izvaja evalvacijo rezultatov izbranih projektov za financiranje, predlaga projekte, ki jih lahko izvaja LAS, določi besedilo pogodbe z vodilnim partnerjem ter opravlja druge naloge, določene s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi, in naloge, ki mu jih naloži Skupščina. Upravni odbor lahko za izvedbo svojih nalog oblikuje delovne skupine kot način dela. Upravni odbor je odgovoren za pregledno in nepristransko sprejemanje svojih odločitev. Člani upravnega odbora odgovarjajo za obveznosti LAS, ki izhajajo iz ugotovljenih kršitev Upravnega odbora. Za svoje delo je Upravni odbor odgovoren Skupščini.

3. PREDSEDNIK

Predsednik LAS MDD 2027 p. p. je Bojan Borovnik (Župan Občine Mislinja).

Predsednik svoje delo opravlja v skladu s smernicami in navodili skupščine in upravnega odbora. Za svoje delo je predsednik odgovoren skupščini in upravnemu odboru. Predsednik je zastopnik LAS in po svoji funkciji predsednik Upravnega odbora.

 

Predsednik LAS MDD 2027 ima naslednje pristojnosti in naloge: Samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa LAS, podpisuje dokumente in listine v imenu LAS, sklicuje in vodi seje Upravnega odbora LAS, skrbi za izvajanje sklepov Upravnega odbora, sklicuje in vodi seje Skupščine LAS in opravlja druge naloge določene s Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Mislinjske in Dravske doline 2027, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi in naloge, ki mu jih naloži Upravni odbor ali Skupščina. Predsednik lahko na podlagi pisnega pooblastila del svojih nalog prenese na vodilnega partnerja.

4. PODPREDSEDNIK

Podpredsednik opravlja naloge Predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, če je Predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če Predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga Predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog. Za svoje delo je Podpredsednik odgovoren Skupščini, Upravnemu odboru in Predsedniku.


Podpredsednica LAS MDD 2027  p. p. je Katja Pokeržnik, direktorica GZS Koroška gospodarska zbornica.

5. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je nadzorni organ LAS MDD 2027 in je sestavljen iz treh članov in sicer: enega predstavnika javnega sektorja, enega predstavnika gospodarskega sektorja in enega predstavnika zasebnega sektorja. 

Nadzorni odbor ima sledeče naloge in pristojnosti: nadzira finančno in materialno poslovanje LAS, nadzira delo Predsednika, Podpredsednika in Upravnega odbora, nadzira delo vodilnega partnerja, nadzira gospodarnost in zakonitost poslovanja LAS ter izvajanje SLR, na zahtevo Predsednika ali Upravnega odbora poda oceno o pravilnosti ali gospodarnosti posameznega posla LAS ali delovanja vodilnega partnerja, najmanj enkrat letno o svojem delu poroča Skupščini, pred sprejemom letnega poročila o delu in finančnega poročila LAS, poda Skupščini svoje mnenje o obeh poročilih, daje Upravnemu odboru soglasje k letnemu načrtu aktivnosti LAS, opravlja druge naloge, določene s Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Mislinjske in Dravske doline 2027 in drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi. Člani Nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah Upravnega odbora brez pravice glasovanja. Nadzorni odbor ima pravico do vpogleda v vse listine in dokumentacijo LAS. Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Skupščini.


Člani Nadzornega odbora LAS MDD 2027 p. p. so naslednji:

 • Karmen Sonjak, RRA Koroška d. o. o. (ekonomski sektor)
 • Marko Klančnik, Kmetija Klančnik (zasebni sektor)
 • Tadej Pungartnik, Koroški pokrajinski muzej (javni sektor)

6. OCENJEVALNA KOMISIJA

Ocenjevalna komisija je delovno telo LAS MDD 2027, ki pregleduje vsebinsko ustreznost prijav na javne pozive LAS, jih ocenjuje ter preverja zmogljivosti predlagateljev projekta za njihovo izvedbo. Ocenjevalna komisija pripravi poročilo o pregledu prijav, v katerem določi oceno posameznega projekta in za vsak ocenjeni projekt odloči o višini financiranja. Poročilo je za upravni odbor zavezujoče.

Ocenjevalna komisija ima tri člane in tri nadomestne člane, ki jih  imenuje Upravni odbor izmed neodvisnih strokovnjakov s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. 

Upravni obor lahko razreši člana Ocenjevalne komisije, če ta krši to pogodbo, druge splošne akte LAS, predpise ali sklepe organov LAS, če deluje nestrokovno, če ne deluje neodvisno ali če deluje v nasprotju z nameni in interesi LAS. Član ocenjevalne komisije se takoj izloči iz pregledovanja in ocenjevanja prijav na javni razpis in ga nadomesti nadomestni član, kadar je zasebno ali poslovno povezan s prijaviteljem na javni razpis ali njegovim partnerjem v projektu, ali kadar bi iz drugih razlogov nastalo nasprotje interesov. Zanj ne velja možnost nadaljevanja z delom po točki 8. 4 Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Mislinjske in Dravske doline 2027.

Seje Ocenjevalne komisije sklicuje vodilni partner, vodi pa jih predsednik Ocenjevalne komisije, ki ga člani ocenjevalne komisije izvolijo izmed sebe. Za svoje delo je Ocenjevalna komisija odgovorna Upravnemu odboru.


Članice Ocenjevalne komisije LAS MDD 2027 p. p. so naslednje:

 • Marija Lah, direktorica Javnega zavoda SPOTUR (javni sektor)
 • Anita Špringer, KTV Dravograd (gospodarski sektor)  
 • Ivan Sedovnik, Društvo invalidov Mislinja (zasebni sektor)

 • Sonja Lakovšek, nadomestna članica (javni sektor)
 • Polona Ramšak, nadomestna članica (zasebni sektor)
 • Dražen Topić, nadomestni član (gospodarski sektor)